Nginx下配置301/302

Nginx 301永久重定向
301重定向不仅能使页面实现自动跳转,对于搜索引擎来说,也可能可以传递PR值.

前提是将根域名和www域名都指向服务器地址。将根域名301转向到带www的二级域名,需要在站点的配置文件中

server name字段下加入如下代码:

if ($host != 'www.a.com' ) {
    rewrite ^/(.*)$ http://www.a.com/$1 permanent;
} 

然后重新加载nginx即可:nginx -s reload.

Nginx 302临时重定向

server {
    server_name a.com;
    rewrite ^/(.*) http://b.com/$1 redirect;
    #redirect表示临时
      }

共有 2 条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注